DODATEK A

Erekční fitness

„Nekritizujte masturbaci – je to sex s někým, koho miluji.“

Woody Allen

Joel Block, Ph.D. a Harold Dawley, Ph.D.

Joel Block, Ph.D

Joel je psycholog, který je odborníkem na párovou a sexuální terapii na Long Islandu v New Yorku, kde byl oceněn cenou Manželský a rodinný terapeut roku. Dr. Block je členem kolegia párové terapie a psychologem North Shore-Long Island Jewish Health System, kde je dvacet let supervizorem Centra sexuality nemocnice. Je pomocným klinickým profesorem psychiatrie na Einstein College of Medicine. Je autorem četných časopiseckých článků a devatenácti knih, včetně Sex Over 501 (Sex po padesátce), která se těší druhému vydání, a Broken Promises, Mended Hearts2 (Nedodržené sliby, uzdravená srdce), Secrets of Better Sex7 (Tajemství lepšího sexu), The Art of the Quickie: Fast Sex, Fast Orgasm, Anytime, Anywhere4 (Umění rychlovek, rychlý sex, rychlý orgasmus, sex kdykoli, kdekoli), a She Comes First: 15 Ways to Save Your Relationship –Without Leaving the Bedroom5 (Ona na prvním místě: 15 způsobů, jak zachránit vztah – aniž byste opustili ložnici).

Proč byla napsána tato část knihy

Když mě kolega Harold Dawley požádal, abych mu pomohl s poskytnutím informací o důležitosti dobré erekční kondice pro tuto knihu, tuto příležitost jsem uvítal. Právě jsme společně dokončili knihu The New Sexually Assertive Woman – A Guide for Women Seeking Go-od Sex6 (Nová sexuálně asertivní žena – průvodce pro ženy, které hle-dají dobrý sex), jejíž spoluautorkou byla kolegyně Victoria Zdrok, Ph.D. JD. Role Harolda v naší knize je role odborníka na asertivitu, zatímco Joelovou odborností je sexuální terapie. Když jsme napsali knihu, jak pomoci ženám dosáhnout dobrého sexu, usoudili jsme, že napíšeme také něco pro muže – aby prožívali dobrý sex pomocí dobré erekční kondice. Následující informace je určena mužům, kteří dokon-čili léčbu rakoviny prostaty, ale myslíme si, že bude prospěšná mužům obecně. Získání erekční kondice je důležité pro muže v každém věku, a jak muži stárnou, stává se ještě důležitější.

Důležitost erekční kondice

Pro muže, kteří měli dobrou erekční schopnost, může být stresující zjistit, že tuto schopnost po léčbě rakoviny prostaty ztratili. Problémy s erekcí jsou dospělým mužům společné. Ve skutečnosti skoro všichni muži někdy zažijí potíže s dosažením nebo udržením erekce. V mnoha případech je to dočasné a spraví se to s trochou léčby nebo i bez ní. V jiných případech to může být přetrvávající problém, který může zni-čit muži sebevědomí a poškodit vztah s partnerkou. Pak je třeba léčba.
Problém s erekcí máte v případě, pokud máte potíže získat nebo udržet erekci po více než 25% času, kdy máte pohlavní styk. Mnohé druhy léčby rakoviny prostaty vedou k erektilní dysfunkci, kterou v převážné většině způsobuje operace. Nejdříve je potřeba si uvědomit, že jak stárneme, naše funkce začínají slábnout.
Jedna z hlavních funkcí, která může u stárnoucích mužů slábnout, je schopnost získat a udržet erekci dostatečně dlouho na završení sexuál-ního styku vedoucího k orgasmu. Odpovídající pokles erekční funkce má 50% mužů, kteří zažili erekční problém po dosažení 50 let věku. Po dosažení 70 let věku toto procento stoupá k 70% mužů, kteří zažili erektilní dysfunkci. Mohou nastat vaskulární problémy a ty brání, aby krev zcela naplnila houbovité, trubičkovité prostory penisu, což je tře-ba k získání a udržení erekce. To je nejběžnějším fyzickým důvodem problémů s erekcí. S problémy s erekcí mohou být dále spojeny také vysoký krevní tlak, cukrovka, příliš mnoho alkoholu a jiné problémy. Jiným významným faktorem jsou léky, obzvlášť některé léky předepi-sované na kardiovaskulární problémy. K problémům s erekcí může také vést nižší míra vzrušivosti. S erekcí mohou mít potíže také muži s nízkým libidem.
Tato část knihy se zaměřuje hlavně na fyzický důvod problémů s erekcí, protože si myslíme, že na ně bude mít úsilí o erekční kondici významný vliv. Trénink pro erekční kondici doporučujeme mužům s organickými (fyzickými) problémy s erekcí. I když možná nepomůže všem mužům, věříme, že může pomoci mužům, kteří měli dobrou erekční schopnost před léčbou rakoviny prostaty. Také se lehce do-tkneme některých psychických faktorů, které mají spojitost s problémy s erekcí.

Jak nastane erekce?

Než půjdeme dál, podívejme se na obrázek penisu a popišme si, jak erekce probíhá. Penisem jdou podélně dvě komory, topořivá tělesa. Komoru naplňuje houbovitá tkáň. Topořivé těleso je obklopeno mem-bránou tuhého vaziva (tunica albuginea). Houbovitá tkáň obsahuje hladké svalstvo, vláknitou tkáň, žíly a tepny. Močová trubice, což je kanál pro moč a ejakulát, vede pod topořivým tělesem a obklopuje ji houbovité těleso.

Obrázek 1. Tepny a žíly penisu
Reprodukováno z: National Kidney & Urologic Diseases Information Clearinghouse (NKUDIC, Národní informační ústav nemocí ledvin a močových cest), služba National Insti-tute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK, Národní ústav cukrovky a trávících a ledvinových chorob) National Institutes of Health
(NIH, Národní zdravotní ústav).

Erekce začíná smyslovou nebo psychickou stimulací nebo kombinací obojího. Buď má muž erotické myšlenky, nebo je jeho penis fyzicky stimulován. Impulzy z mozku a místních nervů způsobí, že svaly topo-řivého tělesa se uvolní, a umožní, aby tepnami přitekla krev a naplnila prostor. Krev vytvoří tlak v topořivém tělese, a penis se zvětší tak, jako když se vzduchem nafoukne fotbalový míč. Ventilku podobný mecha-nismus zvaný tunica albuginea u kořene penisu pomáhá zadržet krev v topořivém tělese a tím udrží erekci. Jakmile muž dosáhne orgasmu nebo přestane sexuální stimulace, erekce odezní, svaly penisu se stáh-nou, zastaví přítok krve, „ventil“ se otevře a krev vyteče.

Nepoužíváš-li to, přijdeš o to

Jako mnoho stránek lidského těla je i proces získání a udržení erekce, dostatečné pro uspokojující pohlavní styk, úzce svázán s tím, jak často k erekci dochází. U mužů, kteří dosahují erekce a/nebo orgasmu zříd-ka, je významně vyšší riziko erektilní dysfunkce než u mužů, kteří jí dosahují pravidelně. Toto riziko se týká jak mužů po léčbě rakoviny prostaty, tak mužů obecně.
U erekční kondice je klíčovým faktorem pravidelný tok krve v tepnách a žílách penisu. Tato krev přináší potřebný kyslík a výživu cévám, tká-ním a nervům v penisu. Představte si tento proces jako květinu, která je pravidelně zalévána a tím prospívá. Naopak květina, která pravidelně zalévána není, neprospívá. Když krev neprotéká penisem pravidelně, existuje vyšší riziko vyvinutí erektilní dysfunkce, protože tkáň v penisu není náležitě vyživována. Podobně žena, která má zřídka po-hlavní styk, je v nebezpečí rozvinutí atrofie pochvy, kdy vsunutí peni-su do pochvy může být obtížné a bolestivé kvůli ochabnutí pochvy následkem nečinnosti.
Aby muži dosáhli dobré erekční kondice, je třeba, aby měli dva až tři-krát za týden pravidelnou sexuální aktivitu vedoucí k orgasmu. To znamená, že mají pohlavní styk, masturbují nebo použijí jiný druh tré-ninku erekční fitness (TEF), aby v penisu udrželi proudění kyslíku a potřebné živiny.
Dobrou zprávou je, že erekční kondici vám pomůže zachovat pravi-delná sexuální aktivita, při které udržíte erekci vedoucí k orgasmu ale-spoň dvakrát až třikrát týdně. A špatnou zprávou je, že absence takové pravidelné sexuální aktivity může významně zvýšit nebezpečí rozvinu-tí erektilní dysfunkce. Všichni jsme si vědomi toho, že výhoda pravi-delného tělesného cvičení souvisí s dobrým zdravím, a čím víc máme pravidelné tělesné činnosti jako chůze nebo cvičení, tím lepší je naše zdraví. Totéž platí o udržování erekční kondice.

Faktory životního stylu ve vztahu k erektilní dysfunkci

Erekce je kardiovaskulární záležitostí, a proto zdaleka nejběžnějším faktorem vedoucím k erektilní dysfunkci u mužů je slábnoucí kardi-ovaskulární systém způsobený špatnou stravou, sedavým životním sty-lem, stresem a nadváhou. K erektilní dysfunkci může vést také užívání léků a určitá předchozí léčba.
Je-li stárnutí provázeno arteriosklerózou, vede to k postupnému hro-madění povlaku na stěnách cév, které brání průtoku krve v penisu. V tomto procesu dochází k zúžení cév, vedoucích do různých orgánů. Někteří lékaři tvrdí, že problémy s erekcí jsou předchůdcem onemoc-nění srdce, a ukazují na oslabený kardiovaskulární systém. Pokud jde do srdce omezené množství krve, jedná se o koronární onemocnění tepen. Druhotně může nastat omezený tok krve do penisu a následně problémy s erekcí.
Když něco brání, aby se do srdce dostalo odpovídající množství krve, hrozí riziko infarktu. Když je obstrukce tak velká, že se do srdce do-stává nedostatečné množství krve, část srdce je tím pak poškozena. Ke stejnému procesu dochází u mužů v oblasti erekce. Muži, kteří si udr-žují zdravý životní styl tím, že se vyhýbají tučnému jídlu, jsou přísluš-ně fyzicky zdatní, minimalizují stres a nepoužívají tabákové výrobky nebo nezneužívají drogy a alkohol, mají menší pravděpodobnost erek-tilní dysfunkce. Z tohoto důvodu muži vstupující do léčby rakoviny prostaty, kteří mají dobrou erekční kondici před léčbou, budou mít pravděpodobně odpovídající erekční kondici i po skončení léčby.

Psychologické faktory vázané k problémům s erekcí

Někteří muži pociťují v souvislosti se sexuálními vztahy úzkost. Tato úzkost může vzrůst, když se obávají, že nebudou schopni dosáhnout erekce. Sebenaplňující se proroctví se splní, když muži, kteří zažívají tuto úzkost, opravdu problém s dosažením erekce mají. Prožívají úz-kost následkem reakce svého těla na „boj nebo útěk,“ která vylučuje adrenalin a žene krev z penisu do velkých svalů, jako jsou nohy. Dů-sledkem toho je ochablý penis. Když se sníží úzkost, aby mohlo nastat normální vzrušení, problém je vyřešen. (Viz ozdravný program Dr. Bucka na www.MindoverED.com.) Někteří muži mají vedle tohoto druhu úzkosti ještě menší libido, čímž je jejich sexuální vzrušení sní-ženo. S poklesem libida se setkávají muži, kteří berou hormony potla-čující léčbu, při níž je potlačen testosteron. A ještě jiní muži bojují se složitějšími sexuálními problémy nebo problémy v oblasti intimity, kte-ré mají vliv na jejich sexuální život.

Erekční dysfunkce následkem léčby rakoviny prostaty

Když se muži léčí s rakovinou prostaty, je velká pravděpodobnost, že zažijí i erekční problémy. Operace má za následek mnoho erekčních problémů a často s nimi lze udělat velice málo.
Výhody tradiční IMRT fotonové radiace a protonové terapie jsou, že tyto procedury mají významně nižší riziko erekčních problémů. Ale protože riziko takových problémů se s přibývajícím věkem mužů zvy-šuje (přičemž většinou se s rakovinou prostaty léčí starší muži), může erekční fitness pomoci minimalizovat riziko problémů s erekcí. Je po-třeba poznamenat, že v souvislosti s léčbou rakoviny prostaty je toto pojednání o erekčním fitness určeno mužům, kteří měli před zahájením léčby rakoviny prostaty poměrně dobrou erekční kondici.
Pro ty z vás, kteří chcete po léčbě rakoviny prostaty radiací mít po-hlavní styk se svou manželkou nebo partnerkou, je tu naděje. Jedním z problé-mů, které se po léčbě rakoviny prostaty radiací objevují, je retrográdní či omezená ejakulace. Pro některé muže to vážný problém není. Pro jiné muže je pocit, že během pohlavního styku do své ženy ejakulují, velmi žádoucí součástí jejich pohlavního života. Tito muži prostě chtějí dosáhnout schopnosti ejakulace.
Urolog Dr. Bert Vorstman zastává názor, že někteří muži mohou svou schopnost během sexu ejakulovat zlepšit.11 Hlavním aspektem pro sní-žení rizika erektilní dysfunkce po skončení léčby rakoviny prostaty u mužů, kteří měli dobrou erekční schopnost před zahájením léčby, může být pravidelná sexuální aktivita vedoucí k orgasmu.
A to nás přivádí k erekčnímu fitness.

TEF – trénink erekční fitness

Co je trénink zaměřený na erekční fitness

Erekční fitness je proces, ve kterém se muž dvakrát či třikrát za týden zapojuje do sexuální aktivity, která zahrnuje získání a udržení erekce vedoucí k orgasmu. Je založeno na pojetí, že erekční fitness může být zvýšeno pravidelným erekčním cvičením. Tato cvičení zahrnují po-hlavní styk, orální sex nebo manuální manipulaci penisu vaší partner-kou. Když partnerka chybí nebo není ochotná, erekční fitness také za-hrnuje použití masturbace. Při tom vám mohou pomoci různé dostupné výrobky a pomůcky. Stejně jako jiné fitness programy začíná i TEF správným postojem. Musíte si uvědomit, že dobrá erekční kondice je důležitá pro udržení dobrého vztahu s vaší manželkou nebo partnerkou i pro váš dobrý pocit. Není důvod stydět se, že provádíte tento zdra-votní trénink.

Poslechněte radu lékaře – není důvod cítit při získávání erekční kondice vinu

Když jsme psali knihu The New Sexually Assertive Woman – A Guide for Women Seeking Good Sex (Nová sexuálně asertivní žena – průvodce pro ženy, které hledají dobrý sex), poukazovali jsme na problém spojený s všudypřítomným pocitem viny, který má mnoho žen spojen s převzetím aktivní role v sexu. Převládající stereotyp „hodného děvčete“ mnoha ženám brání být v sexu aktivní.
Skutečností je, že jen 40% žen dosahuje pravidelně orgasmu. Řešení pro ženy, které nemají dobrý sex, je stát se sexuálně asertivní a vést svého muže, aby dělal to, co ji vede k zažívání uspokojivého sexu za-končeného plným orgasmem. Ale k tomu musejí překonat vinu, která je spojena se stereotypem „hodného děvčete“. Totéž platí o mužích, kteří se snaží dosáhnout schopnosti mít se svou manželkou uspokojivý pohlavní styk. Musejí překonat jakýkoli pocit viny, který mohou mít, když se věnují erekčnímu fitness.

Nesprávné a škodlivé názory na masturbaci

I v současnosti nás udivuje počet mužů a žen, s nimiž se setkáváme, kteří věří, že masturbace není jen nemorální, ale že může být i škodlivá. Určitě neupíráme lidem právo na jakékoli náboženské pře-svědčení. Ale když je takové přesvědčení ve sporu se skutečností, je důležité, aby bylo opraveno. Přesvědčení, že masturbace vás může oslepit, změnit vás ve zvrhlíka nebo vést k erektilní dysfunkci, je iraci-onální, protože není založeno na racionálním základě. Cokoliv, co se přehání, může přinést problémy, ale myslíme si, že pravidelná mastur-bace, jak ji popisujeme v této kapitole, může mužům pomoci dosáh-nout dobré erekční kondice.
Masturbace je důležitou součástí TEF. Penis funguje nejlépe, když zů-stává během jakékoli sexuální aktivity ztopořený a tvrdý. Odborníci uvádějí, že pro dosažení dobrého zdraví je důležitá pravidelná tělesná činnost. A ve stejném ohledu je pravidelné cvičení penisu dobré pro vaši erekční kondici. Na masturbaci zlepšující kondici penisu se pou-žívají negativní termíny jako například „samohana“. Masturbaci pro-vádějí lidé všeobecně v každé kultuře a společnosti. Pro mnoho mla-dých mužů je masturbace jejich hlavním ventilem pro sexuální uvol-nění. Pokračovat v masturbaci před léčbou, během ní a po léčbě rako-viny prostaty je jedním z nejlepších kroků, které mohou muži udělat ke zvýšení šance k získání dobré erekční kondice.
Rostoucí počet sexuálních terapeutů a jiných odborníků v oblasti zdra-votní péče podporuje muže, aby se věnovali pravidelné sexuální akti-vitě jako způsobu získání a udržení schopnosti erekce. Je třeba zdů-raznit, že pokud má muž ochotnou partnerku, pohlavní styk může masturbaci nahradit. Jestliže partnerka chybí, pak je třeba pro TEF po-užívat masturbaci. V každém případě se muž musí zbavit viny spojené s pravidelnou nebo občasnou masturbací. Lékaři ji totiž doporučují.

Jak je důležité nejdříve uspokojit svou partnerku

Dobrý sex nastane, když je pro obě strany příjemný a uspokojující. Když si jeden užívá a druhý se jen snaží, není to ono. I když jste mož-ná prošli léčbou rakoviny prostaty a potřebujete sexuální stimulaci, ne-opravňuje vás to k sobeckému postoji, že vaše partnerka vám poskytne potěšení a vy budete jen pasivně ležet a nic pro ni neuděláte.
I vaše partnerka má sexuální potřeby, které je třeba uspokojit. Příliš často vídáme, že nesouměrný sexuální vztah může vést k rozpadu vztahu nebo manželství. Špatný sex pro ženu je takový, kdy nedosahu-je pravidelně během sexu se svým mužem orgasmu, což pro vztah ne-ní dobré. Povzbuzujeme vás, abyste uspokojili svou partnerku dříve, než vy dosáhnete svého uspokojení. Důvod je jednoduchý – pro muže bývá těžké najít motivaci k uspokojení ženy poté, co sám dosáhl or-gasmu. Někteří muži jsou sice schopni pokračovat a uspokojit svou ženu i poté, co dosáhli orgasmu,ale spíše je nebezpečí, že žena zůstane zkrátka. Čím víc uspokojujete svou manželku nebo partnerku, tím bu-de partnerka ochotnější vám pomoci získat erekční kondici.

Erekce

Trénink erekční fitness (TEF) začíná získáním a udržením erekce. Pro ty z vás, jejichž partnerka má porozumění, je to činnost, kterou můžete dělat společně. Pokud vaše manželka nebo partnerka není ochotná se sexuální aktivity účastnit dvakrát nebo třikrát týdně, můžete si vizuali-zovat, že s ní máte sex, abyste získali erekci. Pokud by vizualizace se-xuálních scén s manželkou nebyly dostatečné, jsou na internetu do-stupné erotické obrázky.
Prohlížení sexuálně erotických fotografií nebo videí je pro muže ob-vyklým způsobem, jak dosáhnout erekce. Muž se může sexuálně vzru-šit představou, že má sex se svou partnerkou. Pro ty z vás, kdo potře-bujete dodatečnou vizuální erotickou stimulaci, může být prohlížení fotografií nebo videí mužů a žen při sexu pomocí k získání erekce. Je všeobecně známo, že největší sledovanost na internetu má právě por-nografie.
Pornografické webové stránky vydělávají víc peněz než pět největších softwarových a internetových společností jako Microsoft, Google, Amazon, eBay a Yahoo dohromady. Internetová pornografie je prostě velký byznys.

Orgasmus

Jakmile jste sexuálně uspokojili partnerku, vaším dalším krokem je do-sáhnout orgasmu. Docílit takového vzrušení, aby se dostavila erekce, je prvním krokem k orgasmu. Jakmile je váš penis ve ztopořeném sta-vu, můžete mít pohlavní styk a snad i orgasmus. I když třeba nedosáh-nete orgasmu, bude takový pohlavní styk dobrý pro vaši erekční kon-dici. Snažte se mít sexuální aktivitu dva až třikrát týdně. Muži, jejichž partnerka není ochotna mít sex dva až třikrát týdne, se musí sexuálně vzrušit jinak. Logicky je to masturbace. Běžný vtip o masturbaci je, že 99% mužů to dělá, a 1% lže, že ne. Instinktivní nutkání množit se je tak silné, že muži se snaží toto nutkání uvolnit masturbací. Nemusíme vám popisovat, jak masturbovat, ale určitě vás musíme povzbudit, abyste to dělali dva až třikrát týdně nebo měli sex se svou partnerkou dva až třikrát týdně – nebo kombinaci takových aktivit. Hlavní je zís-kat erekci a orgasmus. Pokud orgasmu dosáhnete masturbací, pak to tak dělejte. Erotické myšlenky nebo prohlížení erotických podnětů spolu s fyzickou stimulací penisu vás může dovést k erekci nebo čás-tečné erekci. Pokaždé, když penis dosáhne erekce nebo částečné erek-ce, je to pro vás dobré vzhledem k erekční kondici. Pokud je mastur-bace jediný způsobem, jak přivést penis k erekci, udělejte to. Klíčo-vým prvkem v erekčním fitness je přivést penis k erekci, aby se do tkání a nervů v penisu dostala krev a potřebné živiny.

Slepá střelba: Retrográdní ejakulace, Haroldova zkušenost

Někdy v polovině léčby jsem si začal všímat, že mé orgasmy jsou při pohlavním styku suché. Byly to příjemné, ale zvláštní, nepatrně boles-tivé orgasmy. Při rozhovorech s jinými pacienty jsem rychle zjistil, že mají stejnou zkušenost. Když jsem si začal být vědom důležitosti pra-videlné sexuální aktivity, začal jsem s erekčním fitness. Nakonec jsem sedm měsíců po ukončení léčby dosáhl bodu, kdy jsem začal mít eja-kulace, při kterých jsem vylučoval více tekutiny. Po nějakém čase množství vyloučené tekutiny vzrostlo a tím také vzrostlo moje uspoko-jení. Když se na tuto zkušenost dívám zpět, přichází mi na mysl rčení: „Než se naučíš chodit, musíš se naučit lézt po čtyřech.“
U mnoha mužů, kteří prošli léčbou rakoviny prostaty, bude orgasmus vrcholit v suché ejakulaci, čemuž se říká „retrográdní ejakulace“ nebo, jak pacienti říkají, „slepá střelba“. Nedávno jsem našel blog, ve kterém muži sdílejí sexuální problémy, které u nich nastaly po léčbě rakoviny prostaty. Jeden muž otevřeně a barvitě popisoval své předchozí prožit-ky při zažívání plné ejakulace. Popisoval minulé zkušenosti ejakulace jako „odstřelení rakety“ a prohlásil, že suché orgasmy, které zažívá, jsou docela zklamáním. Žel, je jen málo výzkumu ohledně erekčního fitness po léčbě rakoviny prostaty. Ale na základě informací od pacien-tů, se kterými jsem mluvil, spolu s diskuzemi s urology, kteří tyto muže léčili, mohou někteří tito muži opět dosáhnout schopnosti dosahovat normální ejakulace. Díky důslednému praktikování erekčního fitness někteří muži časem dosahují zvýšeného množství tekutiny při ejakula-ci. S touto zvýšenou ejakulací roste také jejich uspokojení.

Jak zvýšit ejakulaci: Oddalujte vyvrcholení

Většina mužů vidí ejakulaci jako jednu z nejpříjemnějších částí po-hlavního styku. Během pohlavního styku narůstá intenzita vzrušení a během ejakulace dosahuje vrcholu. Když je množství ejakulační te-kutiny malé, uspokojení u mnoha mužů klesá. Dokonce i malý nárůst ejakulace může způsobit, že mužovo sexuální uspokojení vzroste.
Je tu způsob, jak muži mohou množství ejakulované tekutiny zvýšit. Oddalujte své vyvrcholení. Chcete-li zvýšit množství tekutiny, kterou ejakulujte, začněte se sexuální aktivitou, přibližte se k orgasmu a pak zastavte. Nechte ten pocit ustoupit. Pokud právě uspokojujete manžel-ku nebo partnerku, pokračujte a přiveďte ji k vrcholu.
Pak se s partnerkou vraťte ke své stimulační aktivitě; přiveďte se do plného vzrušení a znovu se téměř přibližte bodu orgasmu. Pak se za-stavte. Nechte pocit ustoupit a znovu se pusťte do sexuální aktivity a pokra-čujte k orgasmu. Když budete své sexuální vyvrcholení tímto způsobem oddalovat, uvidíte, jak se zvýší objem vašeho ejakulátu. Když nakonec konečně dojdete k vrcholu, ejakulujete víc tekutiny a vaše sexuální uspokojení vzroste.

Sexuální pomůcky k usnadnění erekce a orgasmu

Muži i ženy se cítí nepříjemně, když se mluví o nošení vložek a plen při inkontinenci, a stejně nepříjemně se cítí někteří muži v souvislosti s používáním mechanických pomůcek k získání schopnosti erekce. Naštěstí je mnoho výrobků a pomůcek, které mohou tuto pomoc po-skytnout. Je stále běžnější skutečností, že je používají právě muži, kteří měli rakovinu prostaty a jiné zdravotní problémy.
Lubrikanty
Lubrikanty jsou buď tekuté, nebo ve formě oleje. Lze je aplikovat na penis před vsunutím do pochvy, ale mohou také zvýšit uspokojení při masturbaci mužem nebo jeho ženou.
Vibrátory
Jsou dlouhou dobu pomůckou v sexuální terapii pro ženy, ale mohou pomoci i mužům. Existují dokonce vibrátory ve tvaru umělé pochvy, které mohou usnadnit muži během masturbace dosáhnout orgasmu. Jedna pomůcka, penisator, se může nasadit na penis. Když se nasadí na ochablý penis, rychle ho může oživit a dostat do plné erekce.
Sexuální hračky
Na internetu je k dispozici mnoho sexuálních hraček. Možná vás to nenapadlo, ale tvorba, výroba a prodej sexuálních hraček je vzkvétají-cím byznysem. Muži mohou tyto sexuální hračky použít, když mastur-bují nebo při sexuální aktivitě se svou manželkou nebo partnerkou. Nevyděste se, že popisujeme některé z oblíbenějších sexuálních hra-ček, které jsou dostupné. Existují masturbační rukávy, které kloužou po celé délce penisu, imitátory orálního sexu, umělé pochvy a panny ve skutečné velikosti se zabudovanými umělými pochvami.

Pilulky na erektilní dysfunkci, které pomáhají dosáhnout erekce

Pro některé z vás nemusí být postupy TEF postačující k tomu, abyste byli se svou manželkou nebo partnerkou schopni pohlavního styku. Ukážeme si paletu pomůcek, které vám pomohou, abyste byli schopni uspokojivějšího pohlavního styku. Začněme pilulkami, které jsou ur-čeny pro erektilní dysfunkci.
Na erektilní dysfunkci se používají tři hlavní léky: Viagra, Levitra a Cialis.
Sildenafil, obecně používaný pod názvem Viagra, byl vyvinut skupi-nou vědců pracujících pro Pfizer. Nejdříve byl zkoumán pro léčbu vy-sokého tlaku a anginy pectoris. Raný výzkum na tyto problémy pomoc nenašel. Ale byl objeven vedlejší účinek – zvýšení schopnosti dosáh-nout silné erekce u mužů. Viagra byla poté patentována v březnu roku 1998 a rychle se stala úspěšnou, kdy jen za rok 2008 dosáhla prodeje v objemu téměř 200 milionů dolarů. Krátce poté se objevily další léky na erektilní dysfunkci – dva hlavní soupeři Viagry, Cialis a Levitra. Ty-to léky zvyšují průtok krve penisem. V kombinaci s erotickou předsta-vivostí a/nebo fyzickou stimulací penisu zajistí, aby měl muž úspěšný pohlavní styk.
Viagra, Levitra a Cialis patří do skupiny léků zvaných inhibitory asphosphodiesterázy-5 (PDE-5). Účinkují tak, že cévy v penisu uvolní natolik, aby mohla do penisu vtéct krev. Když se zvýšený přítok krve spojí se sexuálním vzrušením, nastane erekce. Všechny tyto tři léky zvýší schopnost získat a udržet erekci asi 20 minut po požití. Velký rozdíl je, že Viagra a Levitra jsou účinné od čtyř do šesti hodin, kdežto Cialis může účinkovat až 36 hodin.

Viagra (Sildenafil)

Viagra je, co se týče prodeje, nejoblíbenějším lékem na erektilní dys-funkci. Hodinu po požití umožní většině mužů získat pevnou erekci na dobu čtyř až šesti hodin. Je důležité poznamenat, že erekce nemůže být po celou tuto dobu pevná, protože by to mohlo být bolestivé. Doba čtyř hodin jednoduše znamená, že má muž zvýšenou schopnost získat erekci během této doby.

Levitra (Vardenafil)

Levitra je lék podobný Viagře v tom, že má také schopnost usnadnit pevnou erekci u mužů, kteří jsou sexuálně stimulováni. Levitra účinku-je stejně jako Viagra, s podobnými vedlejšími účinky a interakcemi. Nemá tak dlouhodobý účinek jako Cialis.

Cialis (Tadalafil)

Cialis účinkuje stejně jako Viagra a Levitra, ale nabízí dvě důležité vý-hody, 36hodinovou příležitost pro intimitu a možnost si vzít tabletku na prázdný žaludek nebo i s jídlem. Cialis se stává u mužů oblíbený kvůli dlouhodobému účinku. Díky prodloužené době účinnosti pak může být sex spontánnější.

Vedlejší účinky ústně podávaných léků na erektilní dysfunkci

Většina léků na erektilní dysfunkci má podobné vedlejší účinky. Nej-běžnější vedlejší účinky, pro všechny tři léky společné, jsou bolesti hlavy, lehce rozmazané vidění a žaludeční nevolnost. Někteří muži zjistili, že požitím menší dávky léku lze snížit vedlejší účinky a stále mít schop-nost dosáhnout erekce. Některé vedlejší účinky jsou závaž-nější, i když nejsou běžné. Došlo i k úmrtí.
Někdy muž zjistí, že některé z těchto léků účinkují stejně tak dobře v menší dávce s menším rizikem vedlejších účinků a stále mají žádoucí účinky. Viagra, Levitra a Cialis mohou vést k nebezpečným interakcím s jinými léky, když muži s onemocněním srdce užívají nitráty jako nit-roglycerin nebo isosorbid (Isordil, Ismo, Imdur).

Jiné způsoby užívání léků na erektilní dysfunkci

Injekce do penisu: Mezi činidly působící na erektilní dysfunkci patří injekce a granulky vkládané do penisu. Při jedné proceduře se do peni-su aplikuje injekce léků jako alprostadil (Caverject), který uvolní cévy a dovolí přesun krve do penisu. Injekce spolu se sexuálním vzrušením pak vede k dosažení erekce.
Vložení granulek do močové trubice: Lék obsahující alprostadil je do-stupný ve formě granulí (Muse), které lze vložit do močové trubice. Jakmile se příslušná chemikálie uvolní, usnadní uvolnění cév v penisu, aby byl při sexuálním vzrušení umožněn zvětšený přítok krve. Výše zmíněné metody se stávají méně oblíbenými, protože jsou dostupné léky podávané ústně. Pro menší část mužů ale účinkují dobře.

Nástroje na konstrikci penisu

Jsou jiné způsoby, jak můžete získat a udržet erekci jinak než pomocí léků. Jedním z běžných zařízení na konstrikci penisu je vakuová pum-pa. Tato pomůcka používá akrylový válec, který se nasadí na penis. K válci je připojena pumpa, se kterou se pracuje ručně nebo zapojením baterie. Vypumpovánín vzduchu se vytvoří vakuum, které vtáhne krev do penisu a způsobí jeho zvětšení a erekci. Ke kořeni penisu se pak z vakuo-vého válce stáhne silný gumový kroužek, kde následně zadr-žuje krev, která byla do penisu vtažena. Z penisu se pak uvolní vaku-um a vnější pumpa se odstraní. S erigovaným penisem nyní můžete začít styk. Svěrací kroužek lze klidně ponechat na kořeni penisu až 30 minut, pak se musí odejmout. Po skončení pohlavního styku se kon-strikční kroužek stáhne z lubrikovaného penisu, krev vyteče a erekce se ukončí.
Víc než 50% mužů je s výsledky používání konstrikčních vakuových pomůcek spokojeno, protože jsou schopni dosáhnout erekce a mít po-hlavní styk. Konstrikční kroužek má snahu snížit množství ejakulační tekutiny uvolněné během orgasmu. Na kořeni penisu, kde byl kroužek, se mohou objevit černé a modré otlačeniny. Někteří muži postupně za-čali ohlašovat, že jejich spokojenost s používáním těchto pomůcek kle-sá. Při používání těchto pomůcek je potřeba opatrnosti a je třeba se ujistit, že mají rychlou výpusť, která okamžitě uvolní vakuum. Pokud se vakuum neuvolní včas, může dojít i ke zranění penisu.
Ceny vakuových pump se značně liší a na trhu je celá řada kvalitních typů. Část výdajů může být někdy hrazena ze zdravotního pojištění.

Penilní implantáty

Penilní implantáty jsou polotuhá nebo nafukovací zařízení, která se vloží do penisu a vyvolají muži erekci dostatečnou pro pohlavní styk. Polotuhý nástroj má tvar pružného válce, který se vloží do penisu a poskytne dost pevnosti k pohlavnímu styku. Když je muž k pohlavnímu styku připraven, ohne penis do polohy, která mu dovolí ho vsunout do pochvy partnerky. Hlavní nevýhodou polotuhého zaří-zení je skutečnost, že jeho vložení do penisu brání normálními procesu získání erekce. Jinými slovy, muž už dále nebude schopen dosáhnout erekce normálním přítokem krve. U nafukovacího zařízení jsou také dva válce, které se vloží do penisu. Do břicha se aplikuje fyziologický roztok. Do šourku se vloží mechanismus na přívod tekutiny napodobu-jící přítok krve a vytvářející erekci. Dále se do šourku vkládá další me-chanismus, který uvolní tekutinu z trubiček, ukončí erekci a vrátí penis do ochablého stavu. Hlavní nevýhodou penilních implantátů je poško-zení normálního erekčního mechanismu.

Závěr: Jak se dostat do formy a udržet si ji

Vám, kdo jste prošli léčbou rakoviny prostaty nebo o ní uvažujete, jsme představili širokou paletu možností. Prvním krokem je pečlivě prostudovat vedlejší účinky, které se mohou vyvinout po různých dru-zích léčby. Jak je v této knize naznačováno, všechny druhy léčby mají stejně dobrý výsledek, ale liší se především, co se týče vedlejších účinků.
Největší riziko závažných vedlejších účinků má operace, což je také způsob léčby, který je většině mužů doporučován. Protonová terapie má nejnižší množství vedlejších účinků a malé riziko rozvinutí sexuál-ních problémů po skončení léčby.
Bez ohledu na druh léčby můžete zjistit, že je užitečné praktikovat erekční fitness, než léčbu zahájíte, a provozovat ho během léčby a také po ní. Někteří z vás budou pokládat za užitečné brát léky na erektilní dysfunkci. Je na místě v tomto ohledu spolupracovat s lékařem. Uká-zali jsme si i další možnosti pro úpornější typy erektilní dysfunkce.
Shrnuto a podtrženo, stejně jako u jiných druhů cvičení, i praktikování erekčního fitness si vyžaduje důslednost. Muž, který hodlá používat TEF, by měl k celé záležitosti přistupovat s vědomím, že je třeba se ně-kolikrát týdně sexuálně vzrušit a buď v sexu s partnerkou nebo masturbací se přivést k orgasmu.

Poznámky

1. Joel Block, Sex Over Fifty (Sex po padesátce), Penguin Group, 2008.
2. Joel Block, Broken Promises, Mended Hearts: Maintaining Trust in Love Rela-tionships (Nedodržené sliby, uzdravená srdce: Nalezení důvěry v láskyplném vztahu), McGraw-Hill, 2001.
3. Joel Block, Secrets of Better Sex: A Noted Sex Therapist Reveals His Secrets to Passionate Sexual Fulfillment (Tajemství lepšího sexu: Uznávaný sexuální te-rapeut odhaluje svá tajemství vášnivého sexuálního naplnění), Joel D. Block, Prentice Hall Press, 2001.
4. Joel Block, Art of the Quickie, Fast Sex, Fast Orgasm, Sex Anytime, Anywhere (Umění rychlovek, rychlý sex, rychlý orgasmus, sex kdykoli, kdekoli), Quiver, 2006.
5. Joel Block & Kimberly Newman, She Comes First: 15 Ways To Save Your Re-lationship (Ona je na prvním místě: 15 způsobů, jak zachránit vztah), Adams Media, 2009.
6. Victoria Zdrok, Joel Block, & Harold Dawley, The New Sexually Assertive Woman (Nová sexuálně asertivní žena), v tisku.
7. Albert Vorstman, Personal Communication to Harold Dawley (Osobní sdělení Haroldu Dawleymu).